Mikhail Kloos

MBA, Dipl. International Management

Tel: +49 (0) 8222 411356

Handy: +49 (0) 173 8333826

Mail: mikhail.kloos@gmail.com